جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

 دوچرخه های پمپ دار می توانند یکی از بهترین نمونه ها برای تامین انرژی جایگزین در آینده باشند. این دوچرخه های پمپی توسط یک نوآور بریتانیایی طراحی شده اند و قادرند نیروی حاصل از موج دریا را به الکتریسیته تبدیل کنند. این تنها نمونه های کوچکی از مولد های واقعی برق از آب دریا خواهند بود که در آینده مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه هایی که کاربرد گسترده تری خواهند داشت، دست کم سیزده برابر بزرگتر از نمونه های آزمایشی خواهند بود. الوین اسمیت مخترع بریتانیایی:
“اینها در واقع دوچرخه های پمپی هستند که یک شناور روی آن نصب شده است. وقتی پمپ بالاو پایین می رود آب دریا را به داخل می کشد و سپس آنرابه بیرون می پاشد و این پمپها دقیقا منطبق با حرکت امواج کار می کنند.”
این ایده 10 سال پیش و در حالی به ذهن الوین اسمیت رسید که او داشت با یک توپ بادی در استخر بازی می کرد. ژنراتورهای دریایی توسط پیستون های عمودی که بین دو شناورکه یکی روی آب و دیگری در بستر آب معلق قرار دارند انرژی موج را دریافت می کند. الوین اسمیت امیداور است که این ژنراتورهای دریایی تا یکسال دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

تولید انرژی از امواج .جندی شاپور البرز

2012 euronews

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:مدیریت انرژی, فناوری های جدید, انرژی‌های تجدید پذیر,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com